Als overnameadviseurs is het waarderen een fundamenteel onderdeel van onze werkzaamheden. In deze onzekere tijden stellen kandidaat-kopers zich, terecht, voorzichtig op. Echter, we zien ook partijen die zich arm rekenen door deze onzekerheden tweemaal in de waardering te verwerken. Laat ons dit toelichten.

Waarderen

Experts waarderen een KMO veelal middels de DCF-methode of aan de hand van multiples. Het algemeen uitgangspunt is dat de ondernemingswaarde wordt bepaald door het contant maken van de toekomstige vrije kasstromen aan een geëigende verdisconteringsvoet. Deze laatste, net als de multiple overigens, bepaalt het markt- en ondernemingsrisico (onzekerheid). Hoe hoger de onzekerheid, hoe hoger het risico dat de toekomstige vrije kasstromen effectief zullen worden behaald. Algemeen gesteld dus: hoe hoger het risico, hoe lager de waarde.

De onzekerheid kan ook ingebouwd worden door de toekomstige  vrije kasstromen te verlagen. Ook hier geldt, hoe lager de toekomstige vrije kasstromen, hoe lager de ondernemingswaarde.

Onnodige dubbeltellingen.

Wanneer kandidaat-overnemers de onzekere tijden verwerken door én de multiple te verlagen (dus risicopremie verhogen) én het operationeel resultaat (EBITDA) te verlagen, gaat het fout. Als daarenboven dan ook nog overnameconstructies worden voorgesteld om het ondernemersrisico verder op de verkopende partijen over te hevelen, krijgen we echt een recept voor falen. De uitkomst van dergelijke oefeningen leidt tot onderwaarderingen die verkopende partijen, terecht overigens, niet zullen verleiden om tot een verkoop over te gaan.

Dit is geen pleidooi om onzekere tijden te negeren. Elke waardering is op maat van het individueel bedrijf en de markt waarin het opereert. Sommige bedrijven worden omzetmatig harder getroffen dan andere. De ene markt is de andere niet. Het bepalen van het markt- en ondernemersrisico blijft vakwerk, net als het kritisch inschatten van de (toekomstige) operationele resultaten. Tot slot is er extra kritische aandacht nodig voor wijzigende werkkapitaalbehoefte (bijvoorbeeld verhoogde voorraadniveaus bij onzekere of verstoorde toevoerlijnen of vertraging bij ontvangsten van handelsvorderingen) of bijzondere investeringen (bijkomende hygiëne bij de uitvoering van bestaande activiteiten).

Conclusie

In onzekere tijden is waarderen meer dan ooit een complexe oefening voor experten die kritisch alle waardestuwers analyseren, de juiste waarderingsmethode(s) hanteren en verschillende scenario’s ontwikkelen om tot een waardevork te komen waarbinnen een transactie kan plaatsvinden. Tot slot kunnen op maat uitgewerkte overnameconstructies alle stakeholders, zoals de verkopers, kopers, advocaten en financiers overtuigen om een succesvolle bedrijfsoverdracht te realiseren.

Hebt u vragen over deze blog, neem dan hier contact op.