De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 96 van 100

In de vorige blog spraken we over de rechten en plichten van werknemers bij (ver)koop van een bedrijf. Een logische vervolgvraag is op welk in het overnameproces de medewerkers geïnformeerd moeten worden. U wil immers geen onnodige onrust creëren en u zit ook niet te wachten dat uw directe concurrenten al op de hoogte zijn voordat de deal (afge)rond is. Deze blog gaat in op het moment waarop u de werknemers informeert.

Het informeren van medewerkers is maatwerk en afhankelijk van de omvang van uw organisatie, het wel of niet aanwezig zijn van een management team en/of ondernemingsraad, de dealstructuur, het aandelenbelang wat u verkoopt. Dit maakt dat de juiste en tijdige communicatie essentieel is.

Wettelijke richtlijnen

  • Indien een ondernemingsraad (OR) is geïnstalleerd (voor grote ondernemingen), heeft deze een adviesrecht bij het overnemen of afstoten van activiteiten. Dit betekent dat de ondernemer de OR dient in te lichten over het voorgenomen besluit. In de praktijk geschiedt dit meestal nadat de intentieovereenkomst door partijen is getekend. Deze intentieovereenkomst bevat vat een opschortende voorwaarde van een positief advies van de OR.
  • Indien de onderneming niet beschikt over een OR is het raadzaam om te handelen alsof een OR actief is. Dat wil zeggen informeer – nadat de intentieovereenkomst is getekend – enkele of meerdere personeelsleden die een leidende rol hebben op basis van anciënniteit of werkervaring die het personeel mee kunnen nemen in de mogelijkheden van de verandering na de overname.

Alle medewerkers worden uiteindelijk geïnformeerd zodra de transactie is afgerond. Dit uit oogpunt van rust en zekerheid Een belangrijke afweging hierbij is de huidige bedrijfscultuur en het opleidingsniveau van uw medewerkers binnen de organisatie. Een andere belangrijke afweging in de praktijk zal de bedrijfscultuur zijn en het type medewerker in uw organisatie (hoog of laaggeschoold, wel of niet betrokken, dienstverlening of productie).

Bij het informeren over de (aanstaande) transactie is openheid, tijdigheid en voldoende tijd nemen om uw medewerkers te informeren van essentieel belang. Dit vergroot de kans op acceptatie en draagt bij aan het belang en het behoud van de medewerkers. In een dergelijke sessie kan indien daar de behoefte aan bestaat worden meegedacht over de nieuwe kansen die ontstaan waardoor gebouwd wordt aan het vertrouwen van de medewerkers. Het is uiteraard ook van groot belang dat wanneer bij de aankondiging door verkoper ook de koper aanwezig is, dat communicatie door koper en verkoper goed op elkaar zijn afgestemd.

Zoals reeds in het begin al aangegeven informeren is maatwerk zowel gedurende het proces als daarna. Het is van belang dat u eventueel in overleg met u adviseur een plan opstelt hoe en wanneer u welke informatie aan wie deelt om te zorgen voor een goede overdracht.