De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 94 van 100

In België zijn er vier grote banken actief. Deze vier banken zijn allen actief op het gebied van zakelijke financieringen (Belfius, KBC, BNP Parisbas Fortis en ING). Deze banken hebben ieder een andere aanpak en focus bij het beoordelen van financieringsaanvragen. In dit blogbericht wordt uiteengezet welke informatie hierbij van groot belang is.

In principe beoordeelt een bank de financieringsaanvraag op vier pijlers:

  1. Onderneming en de ondernemer
  2. Winstgevendheid
  3. Solvabiliteit
  4. Zekerheden
  1. Onderneming en de ondernemer

De bank beoordeelt het businessplan van de onderneming en het daarbij behorende business model. Hierbij wordt tevens gekeken naar de branche waarin de onderneming actief is, de locatie waar de onderneming gevestigd is en de onderlinge afhankelijkheid van deze aspecten bij het runnen van de onderneming.

Daarnaast kijkt de bank naar de ondernemer en diens persoonlijkheid. Zijn ervaring als ondernemer, werkervaring in de branche en de privésituatie worden tevens meegenomen. Tijdens een persoonlijk gesprek zullen zowel het ondernemingsplan en de ondernemer worden ‘getoetst’. Het is dus essentieel om goed voorbereid te zijn.

  1. Winstgevendheid

Onder het business plan dient een driejarige prognose te liggen waaruit blijkt wat de omzetverwachting, brutomarges, kosten en EBIT zijn die de ondernemer verwacht te realiseren. Dit kan eventueel onderbouwd worden met jaarcijfers van de afgelopen 3-5 jaar. Uiteindelijk wil de bank zien dat de onderneming in staat is om rente- en aflossing te kunnen betalen, rekening houdend met alle opbrengsten en kosten.

  1. Solvabiliteit

Bij de beoordeling van de solvabiliteit wordt gekeken naar de inbreng door de ondernemer van eigen vermogen versus de het financieringsbedrag. Heeft de onderneming genoeg vermogen achter de hand om financiële tegenvallers op te vangen. Een eigen inbreng is om meerdere redenen belangrijk. De verhouding die we momenteel in de markt zien is afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is en de bank die de financiering verstrekt. De inbreng van het eigen vermogen varieert tussen de 20-50%.

  1. Zekerheden

Om de risico’s op oninbaarheid te beperken zal de bank zekerheden veilig willen stellen. Als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zal de bank de zekerheden uitwinnen. Zekerheden die een KMO vrijwel kan stellen zijn: debiteuren, voorraden en vaste activa.

Indien dit voor de bank onvoldoende blijkt te zijn kan aanvullend de hypotheek op een pand als zekerheid dienen of overwaarde van de privéwoning. Ook het afgeven van een privéborgtocht, zelf of door derden, behoort tot de mogelijkheden. Andere mogelijkheden tot borgstellingen zijn overheidsfaciliteiten zoals het waarborgregeling bij PMV. In het vorige blogbericht zijn we hier op ingegaan.

Overall is het voorbereiden van een financieringsaanvraag een belangrijk aspect bij het slagen van de transactie. Laat je bij het aanvragen van een financiering adviseren door een specialist. Ja, dat kost geld. Maar je weet, je krijgt maar 1 kans voor de 1e indruk en die is daarmee bepalend voor het succesvol verkrijgen van de benodigde financiering én het slagen van de transactie.