De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 99 van 100

Bij verkoop van de onderneming ontvangt de verkoper de koopprijs. In deze prijs zit veelal goodwill verdisconteerd voor het opgebouwde netwerk, klantenkring en winstgevendheid. Om te voorkomen dat koper wordt benadeeld doordat verkoper een nieuw bedrijf start en klanten meeneemt dient verkoper een zogenaamde non-concurrentiebeding te tekenen. Wat houdt dit in en wat is in een dergelijk beding opgenomen? In deze blog gaan we in op de betekenis van het non-concurrentiebeding en welke elementen daarin zijn opgenomen.

Een non-concurrentiebeding is een overeenkomst tussen koper en verkoper waarin is bepaald dat de verkoper voor een bepaalde tijd geen concurrerende activiteiten mag ontplooien, zijnde dezelfde producten of diensten verkopen. Koper wil namelijk niet dat de verkoper actief blijft in de branche waarin de gekochte onderneming actief is. Anders zou dit afbreuk doen aan de koop van de onderneming en de betaalde goodwill.

Een non-concurrentiebeding dient aan bepaalde eisen te voldoen zoals de omvang van het beding, de duur en de geografische beperking. Op grond van de Mededingingswet kunnen specifieke vrijstellingen van toepassing kunnen zijn:

  • Onder de omvang van het beding wordt verstaan de activiteiten die de verkoper voor de duur van het beding niet mag uitvoeren. Deze activiteiten reiken niet verder dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van verkoop.
  • Daarnaast dient het beding een tijdsduur te bevatten. Op grond van Europese regelgeving is een maximale duur van twee jaar toegestaan als er sprake is van de overdracht van goodwill. Als naast goodwill ook kennis (knowhow) wordt overgedragen is een maximum van drie jaar toegestaan op grond van Europese regelgeving. Om te voorkomen dat het beding nietig wordt verklaard is het opnemen van een tijdsduur van essentieel belang. Daarnaast mag de tijdsduur niet buitensporig lang zijn.
  • Naast de activiteiten en de tijdsduur dient het beding een geografisch gebied waarin het beding van toepassing is te bevatten. Dit gebied mag niet groter zijn dan het gebied waarin de onderneming actief was op het moment van verkoop.

Om een effectief en goed werkend non-concurrentie beding te hebben is het van belang om het beding voldoet aan de volgende kernpunten:

  • Een non-concurrentiebeding is alleen toegestaan bij overdracht van goodwill of kennis. Dit is meestal het geval.
  • De duur van het beding beperkt is tot twee of drie jaar in respectievelijke bij verkoop van goodwill en bij de verkoop van goodwill en kennis (knowhow).
  • Het geografische gebied waarin de verkoper voor de overdracht actief was.
  • Het beding mag alleen betrekking hebben op de bestaande activiteiten van de onderneming.
  • Het beding mag de hele groep waartoe de verkoper behoort omvatten, maar niet onafhankelijke wederverkopers.

Wanneer verkoper bij de totstandkoming van de overeenkomst al plannen heeft voor het starten of overnemen van andersoortige activiteiten is het verstandig dit in de koopovereenkomst op te nemen en koper expliciet te laten verklaren dat deze toekomstige activiteiten van verkoper niet onder het non-concurrentiebeding valt.