De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 64 van 100

In het vorige blogbericht zijn 3 verschillende manieren genoemd waarop een onderneming verkocht kan worden. Dit blogbericht gaat nader in op de activa-passivatransactie / handelsfondstransactie. Wat houdt dit precies in en hoe werkt dit?

Zoals eerder genoemd kan een onderneming worden verkocht in de vorm van afzonderlijke activa en passiva (de vermogensbestanddelen). Bij sommige rechtspersonen is geen sprake van aandelen (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma), dan is een activa- passivatransactie de enige mogelijke optie aangezien er geen sprake is van aandelen.

Het is voor een koper mogelijk om alleen datgene dat nodig is voor het voortzetten van de onderneming, over te nemen, en voor een verkoper om alleen datgene dat hij wil verkopen, aan te bieden. Denk hierbij aan de machines, auto’s, voorraden, contracten, klantenbestand, orderportefeuille en contracten met leveranciers. Hierbij dient opgemerkt te worden dat wanneer er sprake is van overgang van onderneming, de werknemers (inclusief hun rechten) van rechtswege overgaan naar de koper.

Bij een activa-passivatransactie dienen alle verkochte activa nader te worden gespecificeerd en in de koop-verkoopovereenkomst vastgelegd te worden. Deze dienen juridisch afzonderlijk overgedragen te worden. De wet geeft per bezitting en/of schuld aan op welke manier dit moet gebeuren:

  • Bezittingen, vrij van schulden, kunnen via de koopovereenkomst overgedragen worden
  • Bezittingen, niet vrij van schulden, kunnen alleen met toestemming van de schuldeiser worden overgedragen
  • Bij contracten is soms toestemming van de wederpartij noodzakelijk
  • In geval van onroerend goed moet dit via de notaris, middels een notariële akte

Na voltooiing van deze handelsfondstransactie zal de verkoper belasting moeten betalen over de gerealiseerde meerwaarde en over de goodwill. Aan de andere kant kan de koper afschrijven over de goodwill en over de overgenomen activa waardoor de koper de volgende jaren een fiscaal voordeel geniet.

In het geval de activiteiten werden uitgevoerd door een BV of NV, blijft de verkoper eigenaar van deze vennootschap en kan hij deze voor een nieuwe activiteit gebruiken of zal hij deze moeten vereffenen. Het is de vennootschap die de activa verkoopt aan de koper.