De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 97 van 100

In deze blog bespreken wij de rol van de ondernemingsraad bij een overname. In blog 95 en 96 gingen we al in op hetgeen er gebeurt met personeel en op welk moment zij over de overname worden geïnformeerd. Voor de ondernemingsraad (OR) ligt dat wat anders.

De OR behartigt de belangen van de organisatie en van het personeel. Het instellen van een OR is verplicht indien de onderneming tenminste 50 medewerkers in dienst heeft. Dit is vastgelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR). Hierin is vastgelegd dat de OR de belangen van de medewerkers behartigt en vertegenwoordigt. Het gaat dan vooral om:

  • Het bevorderen van voldoende werkoverleg
  • Toezien op arbeidsvoorwaarden en arbeids- en rusttijden
  • Het bewaken van de arbeidsomstandigheden
  • Gelijke behandeling, et cetera

Verder is in de WOR bepaald dat de directie minimaal tweemaal per jaar overleg voert met de OR en dat de OR minimaal jaarlijks een gesprek heeft met de Raad van Commissarissen of een afvaardiging daarvan als deze is ingesteld. Verder is er ruimte voor eigen gemaakte afspraken en mag de OR op kosten van de onderneming advies inwinnen bij externe deskundigen.

De WOR bepaalt verder dat de OR mag meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Hieronder verstaat de wet besluiten omtrent vestigingsplaats, belangrijke investeringen, bedrijfssluiting en dus ook overnames.

Maar hoe werkt dit nu in het geval van een overname? Bij een overname heeft de OR een adviesrecht. Dit adviesrecht houdt in dat de OR in de gelegenheid wordt gesteld om tenminste éénmaal over het onderwerp te vergaderen op basis van de benodigde informatie en deze informatie krijgt aangereikt van de directie om het advies te verstrekken.

Het tijdig betrekken van de OR bij een overname is cruciaal. De OR moet namelijk voldoende tijd krijgen om een advies te kunnen geven zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het is dus zaak dat de OR tijdig betrokken wordt.

Is er geen OR maar dient de onderneming op basis van de WOR wel een OR te hebben, dan dient deze zo snel als mogelijk ingesteld worden zodat het advies verstrekt kan worden. Kortom wees voorbereid, schakel de OR tijdig bij en onderschat de impact niet.

Wellicht ten overvloede: de OR is gehouden aan algemene geheimhoudingsplicht. Tevens kan de directie expliciet geheimhouding opleggen ten aanzien van de verstrekte informatie over de overname en/of de koper.