Wat is een carrièreplan voor sleutelfunctionarissen?.

Nadat in het vorige blogbericht ingegaan is op het in- en uittredingsplan, behandelt dit voorlaatste blogbericht over opvolging binnen familiebedrijven het carrièreplan voor sleutelfunctionarissen. Maar, wat is dit?

Bij een bedrijfsoverdracht zal ook voor het personeel veel veranderen. Om deze verandering soepel te laten verlopen, is het van belang een carrièreplan op te stellen. Hierin zijn de kwaliteiten en ambities van de belangrijkste medewerkers dan wel de sleutelfiguren (ook wel eens genoemd “key personnel”) vastgelegd.

Dit voorkomt een mogelijk verloop van personeel en draagt bij aan een soepelere overgang van de oude naar de nieuwe eigenaar. Daar komt nog bij dat de nieuwe eigenaar beter ondersteund kan worden door deze belangrijkste medewerkers en een betere acceptatie van de nieuwe eigenaar door het personeel.

Het verdient derhalve aandacht de beoogde opvolger in samenspan met de sleutelfiguren een teamassessment te laten volgen. Hieruit komen eenieders sterke- en aandachtspunten naar voren om het team, onder aanvoering van de nieuwe eigenaar, beter te laten functioneren. Het voordeel is dat, naast betrokkenheid van deze medewerkers, men ook beter weet welke positie men inneemt binnen de organisatie en dat ieder van hen er toe doet.

Deze wetenschap en bewustwording past goed in de moderne aansturing van (familie)bedrijven en zorgt direct voor draagvlak voor de op stapel staande bedrijfsopvolging. In plaats van dit als een bedreiging en/of gevaar te zien, weet men juist hoe hun toekomst eruit ziet. Dit resulteert in rust, bevrediging en nieuw elan.